اهواز، جنب فرودگاه بین المللی اهواز ، اداره کل هواشناسی استان خوزستان ، مرکز گرد و خاک
  ۰۶۱-۳۴۴۴۳۰۴۴-۳۳۰
  ۰۶۱۳۴۴۴۳۰۴۴-۳۴۲
 Info@dust.irimo.ir   
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه