گروه : محصولات / شناسه خبر: 673 / تاریخ انتشار : 1400/12/22

پهنه بندی گرد و خاک استان ها

title

نیمه غربی کشور ایران در همجواري با بیابانها و صحراهای بزرگی مانند صحرای عربستان قرار دارد که گرد و خاک این بیابانها و صحراها به طور مستمر نیمه غربی و به تبع آن سایر نقاط کشورمان را تحت تأثیر خود قرار داده و اثرات مخربی را در این بخش از کشور به وجود می آورند. شناخت الگوي فضایی و کلی این گرد خاک ها در زمینه برنامه ریزي دقیق براي شناسایی ، جلوگیري و کاهش اثرات آنها کمک شایانی به ما میکند. لذا هدف از این پهنه بندی تحلیل فضایی پدیده گرد و خاک روی کشور ایران می باشد. برای این کار داده های ساعتی دریافتی از ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی کشور را تبدیل به داده های روزانه کرده و با استفاده از کدهای (06)و(07) به پهنه بندی گرد و خاک به صورت سالانه و ماهانه می پردازیم.
 
تعداد روزهای گردوخاک در سال 2018
تعداد روزهای گردوخاک در سال 2018

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2017

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2017


تعداد روزهای گردوخاک در سال 2016

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2016

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2015

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2015

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2014

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2014

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2013

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2013


تعداد روزهای گردوخاک در سال 2012

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2011

تعداد روزهای گردوخاک در سال 2011
radweb.ir